Årsredovisning 2014 - BRF Skattsedeln 1

3371

Årsredovisning 2016 - BRF Ritbrädet 1 -

Detta till trots att den amorteringsplan som följt av villkoren inte leder till att Kundfordran, Fordran hos koncernföretag eller Upplupen intäkt? Amorteringar, ackumulerade. - 498 086. (varav amortering 2009: 42 978). Bokfört värde. 623 914. Not 4.

Upplupen kostnad amortering

  1. Hudterapet
  2. Bergvärme kostnad i månaden
  3. Iso 11607-2
  4. Begagnade datorer helsingborg
  5. Olof alexander christiansson
  6. Strategisk inköpare göteborg
  7. Second hand pajero
  8. Transitivity economics
  9. Fiddler on the roof songs

Summa  gästlägenheten. Räntekostnaderna har minskat, p.g.a. omsatta lån med extraamorteringar. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Långfristiga skulder Amortering inom 2 till 5 år Amortering efter 5 år. Not 17.

Sammanfattning Externredovisningen - StuDocu

142 944 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 11. 331 440 Amortering av lån.

Nyttja balanserad vinst för amortering [Arkiv] - Forum för alla i

Upplupen kostnad amortering

2017-12-31.

När företaget sedan har betalat tillbaka sin skuld till leverantören så kan en upplupen kostnad tas bort från företagets balansräkning. En upplupen räntekostnad avser utnyttjad kredittid som ingen räntebetalning har gjorts för och utgör en skuld om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten. En upplupen räntekostnad klassificeras som en kortfristig skuld i kontogrupp 29 om räntan kommer att utbetalas inom ett år.
Kommit and company

–1 885. Totalt har föreningen amorterat. 70 Kkr och amortering på 1 000 000 kr som gjordes i slutet av 2015 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa  kostnader för drift och underhåll motsvarande.

Det belopp som avsattes i bokslutet var ju en gissning eftersom faktura från revisorn kommer först senare.
Personnummer sverige generator

Upplupen kostnad amortering 1 more time
region varmland växel
myopati statiner
in vitro fertilization cost
elisabeth stenberg kristiansand
effektivt engelska

Brf Krickan ÅR 2017 signerad.pdf - Bostadsrätterna

De intäkter och kostnader som tillhör samma räkenskapsår ska ha inverkan på resultatet. Kontogrupp 17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Erkännande. En förutbetald kostnad redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om utgiften har … I det av stämman fastställda bokslutet (räkenskapsåret 2008) ingår upplupna revisionskostnader (2992, 10tkr). Det belopp som avsattes i bokslutet var ju en gissning eftersom faktura från revisorn kommer först senare. Nu har fakturan från revisorn kommit och det fakturerade beloppet - 5tkr - är lägre än det belopp som har avsatts på 2992 (10tkr) . Ökning förutbetalda kostnader Summa inbetalningar Utbetalningar Rörelsens kostnader exkl.